โครงการนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 8 แห่ง ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานประกันคุณภาพของเครือข่ายทางด้านการออกแบบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดขึ้น ณ ลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
Back to เมนูภาพกิจกรรม