งานศิลปะทำนุบำรุงศาสนา

นักศึกษาในหลักสูตรร่วมทำนุบำรุงศาสนา ในประเพณีสำคัญทางศาสนา




Back to เมนูภาพกิจกรรม