การเรียนรู้ในรายวิชาการสำรวจในงานก่อสร้าง พร้อมลงมือปฏิบัติงานจริงที่ไซต์งาน (เทอม 2)

อังคารเช้า 30 ม.ค. นักศึกษารายวิชาวิชาสำรวจในงานก่อสร้าง  เก็บข้อมูลค่าระดับงานดินถม โครงการก่อสร้างศูนย์กลางสนามกีฬา มรอ. เพื่อมาคำนวณปริมาตรดินที่ถมไปแล้วและกำหนดขอบเขตที่จะถมเพิ่มต่อไป
Back to เมนูภาพกิจกรรม