14 พ.ย. / 21 พ.ย. 2560 ใบงานวิชาควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง หมวดงานโครงสร้างไม้ ร่วมกับการทำโครงสร้างบ้านไม้จำลอง

14 พ.ย. /21 พ.ย. 2560 ใบงานวิชาควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง หมวดงานโครงสร้างไม้ ร่วมกับการทำโครงสร้างบ้านไม้จำลองในงานวิจัยเพื่อชุมชนเรื่องบ้านที่เหมาะกับวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาซึมซับ "วิธีการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ" คู่กับการศึกษาแบบและข้อกำหนด... 
อาจารย์หมั่นพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ทีเหลือขึ้นกับสมาธิและการขวนขวายของนักศึกษาเอง
สมาธิเกิดจากความพอใจ (ฉันทะสมาธิ)
สมาธิเกิดจากความตั้งใจพยายาม (วิริยะสมาธิ)
สมาธิเกิดจากความใส่ใจรับผิดชอบ (จิตตะสมาธิ)
สมาธิเกิดจากการขวนขวายทดลอง (วิมังสาสมาธิ)
สมาธิสำคัญ สมาธิก่อให้เกิดสุขทุกขณะ สมาธิทำให้สำเร็จ
Back to เมนูภาพกิจกรรม