กิจกรรมศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัตงานก่อสร้าง

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน รู้จักอาชีพและลักษณะการทำงานจริงในอนาคต จึงมีการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานจริง บริการวิชาการ โดยสม่ำเสมอ ทั้งในงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ งานทดสอบ โดยมีหน่วยงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กำลังทำการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นยอด รวมมูลค่านับพันล้านบาท และรวมถึงหน่วยงานก่อสร้างอื่นๆ
Back to เมนูภาพกิจกรรม