โครงการบริการวิชาการจัดทำแนวจอดรถให้อาคารพักอาศัย

เป็นการบริการวิชาการจัดทำแนวจอดรถให้อาคารพักอาศัย ที่ได้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีคอนกรีตและปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานเป็นทีม ได้ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
Back to เมนูภาพกิจกรรม