โครงการกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา 2560 (Pre-course Experience)

หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพในสาขาวิชา สามารถเข้าสู่ระบบงานและสร้างงานได้อย่างเต็มความสามารถ และในปัจจุบันทางหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างมีความมุ่งเน้นให้ระบบการเรียนการสอนเข้าสู่การบูรณาการการเรียนรู้และการทำงาน (WIL : Work Integrated Learning) ในการบูรณาการการเรียนการสอนนั้นจะมีรูปแบบหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือ การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience) เป็นการกำหนดประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษา ก่อนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้ารับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างได้รับประสบการณ์เฉพาะด้าน ที่เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วต้องพบกับอะไร มีวิธีการจัดการแบบไหน และเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในต่อไป
Back to เมนูภาพกิจกรรม