การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ภาคเรียนที่ 2/2560

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560
#ขอให้นำความรู้ไปใช้ในการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการออกฝึกงานครั้งนี้ 
#LGEURU #LGEURU57 #LGEURUfighting
Back to เมนูภาพกิจกรรม