การสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

การสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์

ภาคเรียนที่ 1/2560 ในรายวิชา โครงการวิศวกรรมโลจิสติกส์2 (7044901)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 คน
Back to เมนูภาพกิจกรรม