LGE Safety activities "กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงาน"

กิจกรรมในการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน

การจำลองสถานการณ์ในอาคารฝึกปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี
กิจกรรมสมมติเหตุการณ์ในสถานที่ทำงาน
Back to เมนูภาพกิจกรรม