ศึกษาดูงาน บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประสบความสำเร็จของธุรกิจ ด้วยการวางแผนระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการในการเรียนการสอนกับรายวิชาในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี ภายใต้แนวคิด "โลจิสติกส์...เส้นทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจ"
Back to เมนูภาพกิจกรรม