Good Bye Senior Vintage Party 17/12/2017

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม Bye Senior ให้กับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา สำหรับปีนี้ใช้ชื่องานว่า "Good Bye Senior Vintage Party"
Back to เมนูภาพกิจกรรม