บรรยากาศการสัมภาษณ์งานของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลังกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 1/2560

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 4 ที่กลับจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 1/2560 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศจากคณะและรับการสัมภาษณ์งานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการทำงานในสถานประกอบการ นักศึกษาได้ผลการประเมินจากสถานประกอบการดีมากและได้รับคำชมจากสถานประกอบการว่าทำงานได้ดีมากเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่อื่น โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายงานที่ได้ใช้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล ทางสถานประกอบการแจ้งว่ายินดีรับนักศึกษารุ่นน้องมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่ออีกเรื่อยๆครับ
Back to เมนูภาพกิจกรรม