ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับอาชีพในบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องช่วยฝึกบินจำลองสำหรับโรงเรียนการบิน

นายปรเมษฐ์   จงอยู่สุข ศิษยเก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ส่งข้อมูลการได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาที่น่าสนใจมาก คือการได้ทำงานในตำแหน่ง Simulator Software Engineer ที่ WM Simulator CO., LTD. เป็นบริษัทแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องช่วยฝึกบินจำลองให้กับโรงเรียนการบิน และเครื่องฝึกบินส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่สนใจ ศิษย์เก่าได้ให้ข้อมูลว่าในสถานประกอบการมี นายปรเมษฐ์   จงอยู่สุข เพียงคนเดียวที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรจากมหาวิทยาลัยใหญ่ การที่ศิษย์เก่าได้รับโอกาสในการทำงานนอกจากความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนในสถานศึกษาแล้ว ส่วนสำคัญอย่างยิ่งมาจากการได้ประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล และการได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท Oral Presentation เนื่องจากในตอนสัมภาษณ์งานหัวหน้าฝ่ายบุคคลให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้เป็นพิเศษ ลักษณะงานของศิษย์เก่าได้รับมอบหมายงานติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Servo ติดตั้ง Switch บอร์ด EBD เช่น Arduino poKey , Intel Galilalo , เขียนโปรแกรมที่ใช้ C# C++ เป็นหลัก ใช้ Visual Studio , Arduion เขียน เป็น Interface สำหรับใช้งานด้านการบิน ติดตั้งและส่งมอบให้กับลูกค้า เงินเดือนที่ได้รับ 2x,xxx บาท ได้รับสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานนอกบริษัท นับว่าเป็นสายงานที่น่าสนใจสำหรับน้องนักศึกษาและเป็นการพิสูจน์คุณภาพการทำงานของบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของเราให้กับสถานประกอบการได้เป็นอย่างดีครับ
Back to เมนูภาพกิจกรรม