นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติและเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระดับชาติจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย ระดับเครือข่ายจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระหว่างปี 2557 - 2559 รวม 13 ผลงาน ได้แก่ 1. โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชนะเลิศ ระดับชาติ ประเภท Oral Presentation 1 ผลงาน ( ปี 2558 ) 2. โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชนะเลิศ ระดับเครือข่าย ประเภท Oral Presentation 2 ผลงาน ( ปี 2557 และ ปี 2558 ) 3. โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเครือข่าย ประเภท Oral Presentation 2 ผลงาน ( ปี 2557 และ ปี 2558 ) 4. โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเครือข่าย ประเภท Oral Presentation 3 ผลงาน ( ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ) 5. โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเครือข่าย ประเภท Oral Presentation 2 ผลงาน ( ปี 2558 และ ปี 2559 ) 6. โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศ ระดับเครือข่าย Poster Presentation 3 ผลงาน ( ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 )




Back to เมนูภาพกิจกรรม