นักศึกษาฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการออกปฏิบัติการ อบรมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการใช้เครื่อง 3d printer และเครื่อง CNC อื่นๆ 


ในการนี้หลักสูตรขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่เสียสละเวลามาให้คำแนะนำกับนักศึกษามา ณ ที่นี้
Back to เมนูภาพกิจกรรม