ศึกษาดูงาน 2018

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพในสาขาวิชา สามารถเข้าสู่ระบบงานและสร้างงานได้อย่างเต็มความสามารถ การศึกษาดูงานเป็นงานที่สำคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นในโครงการศึกษาดูงาน ในปี 2561 นี้ได้วางแผนศึกษาดูงานทั้งสิ้น 2 สถานที่คือ

1.    ตันแลนด์ : อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตชา ที่พัฒนาเป็นแบบบรรจุเย็นปลอดเชื้อที่ทันสมัยที่สุดของโลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังลดพลังงานธรรมชาติได้ทั้งระบบ

2.   โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาครัฐ และเพื่อคำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ

โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ จากการดำเนินงานของสถานประกอบการและหน่วยงานที่มีการดำเนินการทางด้านพลังงาน โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด รวมทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในพื้นที่ที่อยู่ควบคู่กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในพื้นที่เดียวกันนั้น สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมต่อการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

          เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายที่จะให้บัณฑิตมีคุณภาพ และมีความพร้อม ในการประกอบวิชาชีพทางด้านสาขาวิชาในอนาคตสืบไป จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมของนักศึกษาที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพต่อไป
Back to เมนูภาพกิจกรรม