การลงนาม MOA เพื่อร่วมมือเครือข่ายหลักสูตรด้านพลังงานในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ 5 แห่ง

เพื่อผสานความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างหลักสูตรด้านพลังงานในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 5 แห่งคือ อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และกำแพงเพชร
Back to เมนูภาพกิจกรรม