โครงการ Startup Boot Camp

นักศึกษาวิศวกรรมการจัดการพลังงานเข้าร่วมกิจกรรม Starup Boot Camp ในหัวข้อการทำเกษตรอัจฉริยะ ที่เป็นการใช้โปรแกรมในการสร้างรูปแบบพัฒนาการทำเกษตรให้ใช้พลังงานน้อยค่าใช้จ่ายน้อยแต่ให้ผลผลิตที่ดีและมีปริมาณมาก
Back to เมนูภาพกิจกรรม