กิจกรรมนำเสนอผลงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานกาชาดอุตรดิตถ์ 61

ตัวแทนนักศึกษาวิศวกรรมการจัดการพลังงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานกาชาดอุตรดิตถ์ 61 โดยถือเป็นการนำเสนอผลงานและให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการสื่อสาร นำเสนอผลงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี
Back to เมนูภาพกิจกรรม