หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงพลังงาน

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายที่จะให้บัณฑิตมีคุณภาพ และมีความพร้อม ในการประกอบวิชาชีพทางด้านสาขาวิชาในอนาคตสืบไป จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการเพื่อการเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมของนักศึกษา และหลักสูตร ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
Back to เมนูภาพกิจกรรม