โครงการ พัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการเพื่อการเตรียมฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพในสาขาวิชา สามารถเข้าสู่ระบบงานและสร้างงานได้อย่างเต็มความสามารถ การฝึกปฏิบัติงานเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นในโครงการพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการเพื่อการเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นี้จึงได้วางแผนร่วมหารือเชิงวิชาการกับ 2 สถาบัน คือ

1. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Back to เมนูภาพกิจกรรม