อบรมเตรียมความพร้อมการทำภาคนิพนธ์ปี 3

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ได้รับความเอื้อเฟื้อจากสำนักวิทยบริการและสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในการจัดอบรม 3 หลักสูตรสำคัญคือ

1) การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

2) การสร้างสื่อเทคโนโลยีAR (สร้างภาร 3 มิติแบบเกมส์โปเกมอน)

3) การสืบค้นงานวิจัย/วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูล

เรียนแบบทันยุคทันสมัย ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ^_^

นักศึกษานำไปใช้ในการทำภาคนิพนธ์ และประยุกต์ในการทำงานในอนาคต อาจารย์ก็เอาไปใช้ในการทำวิจัยได้ด้วย 
Back to เมนูภาพกิจกรรม