จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิการบดี

ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ภายใต้การดูแลของ อ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

ได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิการบดี ในงานเปิดอาคาร Innovative Startup มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยการจัดสร้างโล่ซุ้มลับแล และโมเดลอาคารภูมิราชภัฏ ใช้การออกแบบด้วยโปรแกรม 3 มิติ และจัดสร้างโดยเครื่อง 3D printer และ เครื่อง Laser cut
ด้วยความอนุเคราะห์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Back to เมนูภาพกิจกรรม