หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกับบริษัท IRCT จัดอบรมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าให้นักศึกษาและอาจารย์ ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์

    หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกับบริษัท IRCT ชั้นนำด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าจัดอบรมให้นักศึกษาและอาจารย์ ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Back to เมนูภาพกิจกรรม