มาเรียนกันเถอะ... หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศตรวจรับ RTK เพื่อใช้สอนในงานสำรวจและแผนที่

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตรวจรับเครื่องรับสัญญานดาวเทียมความละเอียดสูง (GPS,GNSS) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถรับข้อมูลจากดาวเทียม GPS,GLONASS, BEIDU รองรับมาตรฐานการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) ที่ใช้สำหรับงานสำรวจรังวัดในรูปแบบต่างๆเช่น งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ(TOPOGRAPHIC MAP) งานสำรวจทำแผนที่เส้นชั้นความสูง( CONTOUR MAP) งานกำหนดตำแหน่ง (STAKE OUT) งานรังวัดเฉพาะราย ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกใช้ในการเรียนการสอนในงานสำรวจและแผนที่ของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ มีความทันสมัย และสามารถนำไปใช้งานในอนาคตได้จริง
Back to เมนูภาพกิจกรรม