มหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะวัฒนธรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back to เมนูภาพกิจกรรม