การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ครั้งที่ 3

ฝึกการปริ้น 3มิติ และเยี่ยมชมห้องสมุด MiniTcdc
Back to เมนูภาพกิจกรรม