หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เตรียมความพร้อม MOU กระทรวงพลังงาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา 
ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ทั้งในขณะศึกษา และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาให้ตรงความต้องงานของสถานประกอบการในสายงานด้านพลังงาน
Back to เมนูภาพกิจกรรม