นักศึกษาลงพื้นที่ดูงานสถานประกอบการ

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ดูงานจากสถานประกอบการ เพื่อรเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลจากคณาจารย์ในหลักสูตร
Back to เมนูภาพกิจกรรม