โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรังวัฒนธรรม ศาสนาและบริการวิชาการ สร้างฝายชะลอน้ำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพในการศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบงานและสร้างงานได้อย่างเต็มความสามารถ และมีนโยบายในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก และทั้งนี้ชุมชนบ้านห้วยแมง หมู่ที่ 3 อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นำโดยผู้ใหญ่บ้าน นายสมควร พรหมมาศ (โทรศัพท์ 087-208-3393) มีความต้องการฝายชะลอน้ำ เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำให้ชุมชนบ้านห้วยแมงมีน้ำใช้ แต่ยังขาดกำลังคนในการก่อสร้าง หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการวิชาการ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยแมง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์โดยตรงจากโครงการและเพื่อให้นักศึกษารายวิชา 7052102Z เทคโนโลยีคอนกรีตและปฏิบัติงานก่อสร้างได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานบริการวิชาการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 1.ชาวบ้านในชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านห้วยแมง 2. กองพันทหารม้าที่ 7 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 3. ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11 (พิษณุโลก) หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำลี อ.ท่าปลา และ 4. สถานีควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด รวมประมาณ 80 คน ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและการพัฒนาความมั่นใจ การมีน้ำใจ ความรู้ จริยธรรมและทักษะทางวิชาชีพในด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างให้กับนักศึกษาต่อไป
Back to เมนูภาพกิจกรรม