ใบสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555
:: กรอกข้อมูลใบสมัคร :: 1. รหัสประจำตัว
2. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
3. สำเร็จการศึกษาระดับ
จากสถานศึกษา
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA)
4. สาขาวิชา/ระดับ
อันดับ 1 รหัสวิชา สาขาวิชา ปริญญาตรี
อันดับ 2 รหัสวิชา สาขาวิชา ปริญญาตรี
อันดับ 3 รหัสวิชา สาขาวิชา ปริญญาตรี


กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1613