โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยให้ถูกต้อง หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายหลัง
พบว่าท่านขาดคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ท่าน