รายชื่อนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ปีที่เข้าศึกษา
ประเภทนักศึกษา
คณะ


กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 27 ถนน อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1613