หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


อาจารย์ผู้สอน

      ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร

      วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      Ph.D.(Economics) University of New England, Australia

      E-mail :ืnan_phanin@uru.ac.th

      เบอร์โทร :0819719377

ผลงานทางวิชาการ

1. รูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2548) หัวหน้าโครงการ
2. ประสิทธิภาพการผลิตหอมแดงของเกษตรกรพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2553) หัวหน้าโครงการ
3. การวิจัยเชิงสำรวจต่างๆ (การประเมินหลักสูตร / สำรวจภาวการณ์มีงานทำ ของบัณฑิต / ความพึงพอใจในการใช้บริการของบัณฑิต ฯลฯ) ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2553-2555 หัวหน้าโครงการ
4. การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา จ.อุตรดิตถ์และ จ.พิษณุโลก (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี พ.ศ. 2555) หัวหน้าโครงการ
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา 23 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี พ.ศ. 2556) หัวหน้าโครงการ
6. การพัฒนาระบบการเกษตรพันธะสัญญาการปลูกอ้อยในพื้นที่แขวงหลวงน้ำทาสาธารณรัฐประชาชนลาว (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2556) หัวหน้าโครงการ
7. โครงการวิจัย“การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ทอง-เงิน) จ.สุโขทัย ปี 2556 (นักวิจัย) ทุนจาก สภาอุตสาหกรรม (2556)
8. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ทุนวิจัย จาก สำนักงาน กสทช. (2556-2557) นักวิจัย
9. การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557) หัวหน้าโครงการ
10. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557 ทุนวิจัย จาก สำนักงาน กสทช. นักวิจัย
11. โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ปี 2557 หัวหน้าโครงการ
12. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน Self-Regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN ทุนวิจัย จาก สำนักงาน กสทช ปี 2557 นักวิจัย
13. โครงการวิจัย การสร้างความรู้ความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ ทุนวิจัย จาก สำนักงาน กสทช ปี 2559. นักวิจัย
14. การประเมินผลความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกร องค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี ทุนวิจัย จาก มูลนิธิสถาบันนโยบายสาธารณะและ สกว. ปี 2559 (อยู่ระหว่างการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์) หัวหน้าโครงการ
15. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการออกแบบการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับสถาบันอุดมศึกษา“รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics for happy living)” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) หัวหน้าโครงการ
16. โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC (Massive Open Online Course: MOOC) “รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) หัวหน้าโครงการ

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์เกษตร/เศรษฐศาสตร์จุลภาค/การวิจัย/การประเมินประสิทธิภาพอาจารย์ผู้สอน

      ดร. ชิชญาสุ์ ช่างเรียน

      วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      Ph.D.(Development Administration) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

      E-mail :cchangrian@gmail.com

      เบอร์โทร :0817246352

ผลงานทางวิชาการ

1. การตลาดผลไม้ที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดอุตรดิตถ์และความเชื่อมโยงของราคาในตลาดกลาง
2. ความสุขของคนไทยในเขตชนบท (ผู้ร่วมวิจัย)
3. ความสุขและปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบล นานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
4. การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ร่วมวิจัย)
5. โครงการติดตามผลและการดำเนินงานพัฒนาฝึมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 (ทีมวิจัย)
6. ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุนอุดหนุนคณะวิทยาการจัดการ)
7. โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (ทีมวิจัย)
8. โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติ และปัจจัยความพร้อมของชุมชน ในการดำเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย (ทีมวิจัย)
9. โครงการวิจัยการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและกลไกในการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและคู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ทีมวิจัย)
10. รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
11. โครงการวิจัยการสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ (นักวิจัยร่วม)

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การบริหารการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

      ผศ. ธวัชชัย พิมพ์โพธิ์

      ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

      

      E-mail :nonny16@hotmail.com

      เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ชนทิรา ไทยพยัคฆ์

      ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      

      E-mail :chontira_econ@hotmail.com

      เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ อลงกรณ์ สุขจีรเดช

      บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      

      E-mail :sukchiradet9@hotmail.com

      เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ

      วท.บ. (สถิติ)

      ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)

      

      E-mail :

      เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญอาจารย์ผู้สอน

      ผศ. ศุภลักษณ์ ศรุติสุต

      ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

      พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

      

      E-mail :

      เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ