หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


อาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร

      ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545

      ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551

      

      E-mail :usaneefms@gmail.com

      เบอร์โทร :086-9376367

ผลงานทางวิชาการ

อุษณีย์ มากประยูร และคนอื่นๆ. (2560). โครงการวิจัย การส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์. สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ. 

อุษณีย์ มากประยูร และคนอื่นๆ. (2559). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาสินค้า OTOP ระดับ 1-3 ดาว ตามโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ในร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP : ประตูสู่ล้านนาตะวันออก. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 
อุษณีย์ มากประยูร และคนอื่นๆ. (2559). โครงการปฏิบัติงานการวิจัยระดับชาติ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA) หัวข้อ การวิจัยประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2558. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 
อุษณีย์ มากประยูร และคนอื่นๆ. (2557). การศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเส้นทางลับแลสู่จุดผ่านแดนภูดู่ (หัวหน้านักวิจัย). สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
อุษณีย์ มากประยูร และคนอื่นๆ. (2557). การศึกษาข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจากจุดผ่านแดนภูดู่สู่เส้นทางแขวงไซยะบุรี – แขวงหลวงพระบาง. สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
อุษณีย์ มากประยูร และคนอื่นๆ. (2557). การศึกษารับรู้และความตระหนักในเรื่องจริยธรรมวิชาชีพและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง. สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ. 
อุษณีย์ มากประยูร และคนอื่นๆ. (2556). รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องตำรับอาหาร ผักพื้นบ้านต้านเบาหวานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส).
อุษณีย์ มากประยูร และคนอื่นๆ. (2554). โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส). 
อุษณีย์ มากประยูร. (2549). สภาพและแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ความเชี่ยวชาญ

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ พิธีกร/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ การบริหารงานหลักสูตรอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์

      ศศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

      ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544

      กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550

      E-mail :radeetfms@gmail.com

      เบอร์โทร :089-4553344

ผลงานทางวิชาการ

รดี ธนารักษ์และคณะ. (2553). รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อยกระดับวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(สกว.). ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 กันยายน – ตุลาคม 2553. หน้า 7-20. 

Radee Thanarak, Chichaya Changrian. (2014). “Criteria Inspection and Capability Conditions of Communicties in Operating Community Radio Station in Thailand : Case Study of Central Thailand”. 10th International Conference on Humanities and Social Sciences Proceeding of IC-HUSO 2014. Thailand. 20th – 21st November, 2014. P.65. 
Radee Thanarak et al. (2011). The Guideline of Knowledge Dissemination on Garbage Elimination and Water Treatment Trough Folk Media under Laem-Pak-bia King}s Project at Lab-Lae District, Uttaradit Province. การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ “ Regional Stability through Economic, Social and environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific. 7-12 August 2011, Colombo, SriLanka. 
Radee Thanarak. (2010). Integrated Marketing Communication Model for Commercial Quality Upgrading of Community Enterprise, Uttaradit Province. การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ “Toward Enhancement of Economic, Social, Technological and Environment Development for Welfare Implications in the Greater Makong Sub-region and Asia-Pacific” 31 July -5 August, 2010,Yogyakarta, Indonesia. (Proceeding) 
Radee Thanarak et al . (2015). Perception and awareness of Basic Ethical Principles and Guidelines of Broadcasting Professionals of communication Arts student in Lower Northern Region Rajabhat University. การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 11th International Conference on Humanities and Social Sciences 2015. (IC-HUSO2015) At Khon Kaen University, Thailand.(Proceeding) 
Radee Thanarak et al . (2016). Perception and awareness of Basic Ethical Principles and Guidelines of Broadcasting Professionals of Communication Arts student in Lower Northern Region Rajabhat University. วารสารบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI (กลุ่ม 2). 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2546). รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยกวน : ผลิตภัณฑ์ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2547). รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านหมู่ 13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์. (หัวหน้าโครงการ) 2547 -2551 
รดี ธนารักษ์. (2550). ยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภายหลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2552). รูปแบบการจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน จ. อุตรดิตถ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2552). แนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียในพระราชดำริ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์. ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2553). กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาผลิตรายการโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2553). การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2554). แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเข้มแข็งของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2554). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Based OTOP : KBO ที่ยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน จ.อุตรดิตถ์.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2554). บทบาทของสื่อวิทยุและโทรทัศน์และการกำกับดูแลการใช้สื่อช่วงของการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 กรณีศึกษาเขตภาคเหนือ.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2555). การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผลิตภัณฑ์ภายใต้อุตรดิตถ์แบรนด์ จังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2556). โครงการวิจัยตรวจสอบคุณสมบัติ ปัจจัยความพร้อมของชุมชนในการดำเนินการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศ. สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2556). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2556). โครงการวิจัย“การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ทอง-เงิน) จ.สุโขทัย ปี 2556. สภาอุตสาหกรรม. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2557). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2557). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกำกับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรม และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน Self-Regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.). 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2557). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ศึกษาศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรภูดู่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : สถาบันอาเซียนศึกษากับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี. สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2558). การรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการนำไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
รดี ธนารักษ์ และคณะ. (2559). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค (จังหวัดเชียงใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2558 -2559. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.).

ความเชี่ยวชาญ

การกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /การรู้เท่าทันสื่อ / สื่อชุมชนอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง

      ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2541

      ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549

      นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557

      E-mail :st_tanya@hotmail.com

      เบอร์โทร :093-5459955

ผลงานทางวิชาการ

ธัญญา จันทร์ตรง และคณะ. (2547). รูปแบบการจัดการการสื่อสารที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของ ชาวบ้านหมู่ 13 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

ธัญญา จันทร์ตรง และคณะ. (2554). สถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
ธัญญา จันทร์ตรง และคณะ. (2554). บทบาทของสื่อวิทยุและโทรทัศน์และการกำกับดูแลการใช้สื่อช่วงของการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 กรณีศึกษาเขตภาคเหนือ. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
ธัญญา จันทร์ตรง และคณะ. (2556). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
ธัญญา จันทร์ตรง และคณะ. (2557). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
ธัญญา จันทร์ตรง และคณะ. (2557). การศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจากอำเภอ ลับแลผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ สู่หลวงพระบาง.
สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
ธัญญา จันทร์ตรง. และคณะ. (2557). การศึกษาข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่สู่เส้นทางแขวงไซยะบุรี–แขวงหลวงพระบาง.
สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
ธัญญา จันทร์ตรง และคณะ. (2559). โครงการปฏิบัติงานการวิจัยระดับชาติ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หัวข้อ การวิจัยประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ (หัวหน้านักวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2558. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 
ธัญญา จันทร์ตรง และคณะ. (2560). โครงการวิจัย การส่งเสริมการกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ และการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์. สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ.

ความเชี่ยวชาญ

พิธีกร/ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์/ สื่อพลเมืองอาจารย์ผู้สอน

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญณิตา ชัยสนิท

      วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2533

      นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม, 2540

      ปร.ด. (การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2551

      E-mail :pannitaa@hotmail.com

      เบอร์โทร :089-2696919

ผลงานทางวิชาการ

Pannita Chaisanit et al. (2012). Sanitation Building for Community Health Based on Uttaradit Local Office Administration. (Hua-Dong Sub District Municipality, Lablae District, Uttaradit). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ASEAN Knowledge Networks for the economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 8-12 July 2012. (Proceeding) 

ปัญณิตา ชัยสนิท และคณะ. (2554). โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส). 
ปัญณิตา ชัยสนิท และคณะ. (2554). โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส). 
ปัญณิตา ชัยสนิท และคณะ. (2554). โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส).

ความเชี่ยวชาญ

การบูรณาการการสื่อสารเพื่อการพัฒนา/ การวิจัยเชิงพื้นที่อาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์

      นศ.บ. (โฆษณาประชาสัมพันธ์) วิทยาลัยโยนก, 2542

      กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544

      กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552

      E-mail :baitong-baitong@hotmail.com

      เบอร์โทร :081-2843196

ผลงานทางวิชาการ

1. สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
2. การศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการขึ้นทะเบียนคนจนของรัฐบาลของประชาชน ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : มรอ.) 2547
3. การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการของชุมชน ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : สกอ.)
2548
4. การศึกษากระบวนการพัฒนาอาชีพเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างอาชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : มรอ.) 2549
5. การสำรวจความต้องการในการรับบริการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา จ.อุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : มรอ.) 2550
6. ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมผ่านมิวสิควิดีโอ ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (แหล่งทุน : ส่วนตัว) 2551
7. การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2551 (แหล่งทุน : คณะวิทยาการจัดการ) 2551
8. รูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ผ่านสื่อพื้นบ้าน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : มูลนิธิชัยพัฒนา) 2552
9. รูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน) 2554
10. ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง (แหล่งทุน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 2554
11. คุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554 (แหล่งทุน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 2554
12. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายในของนักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 2554
13. อิทธิพลของการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด) 2555
14. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร : การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ตำบลวังกะพี้ (แหล่งทุน : สกว.) 2556
15. การพัฒนาการจัดการธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง (แหล่งทุน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 2557
16. แนวทางพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2558
17. วิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 2558
18. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
19. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
20. การสร้างเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ค่าทุเรียนหลงลับแล จ.อุตรดิตถ์ 2559
21. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (แหล่งทุน : มรอ.) 2560
22. การสื่อสารการตลาดคุณภาพทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 2560
23. รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านด่านนาขามและภาคีเครือข่าย (แหล่งทุน : มรอ. งบประมาณแผ่นดิน 2560) 2560
24. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย (แหล่งทุน : สสส.) 2560

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาบุคลิกภาพ (บุคลิกภาพภายนอกและภายใน / การแต่งหน้าและการทำผม / การรับประทานอาหารแบบสากลและมารยาทสังคม) การสร้างภาพลักษณ์ การสื่อสารการตลาด กระบวนการทำงานค่ายอาสา/ การสื่อสารองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์จักภพ พานิช

      ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2545

      ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550

      

      E-mail :grupree@hotmail.com

      เบอร์โทร :089-2709760

ผลงานทางวิชาการ

จักภพ พานิช และคณะ. (2550). ประสิทธิผลรายการมองเมืองเหนือในทรรศนะของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. 

จักภพ พานิช และคณะ. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง . สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
จักภพ พานิช และคณะ. (2554). บทบาทของสื่อวิทยุและโทรทัศน์และการกำกับดูแลการใช้สื่อช่วงของการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 กรณีศึกษาเขตภาคเหนือ . สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
จักภพ พานิช และคณะ. (2556). รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องตำรับอาหารผักพื้นบ้านต้านเบาหวานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส). 
จักภพ พานิช และคณะ. (2556). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
จักภพ พานิช และคณะ. (2556). การสร้างเครือข่ายการร้องเรียนการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ . สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
จักภพ พานิช และคณะ. (2557). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 
จักภพ พานิช และคณะ. (2557). การศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจากอำเภอ ลับแลผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ สู่หลวงพระบาง.
สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
จักภพ พานิช และคณะ. (2557). การศึกษาข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่สู่เส้นทางแขวงไซยะบุรี–แขวงหลวงพระบาง.
สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
จักภพ พานิช และคณะ.  (2559). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาสินค้า OTOP ระดับ 1-3 ดาว ตามโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ในร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP : ประตูสู่ล้านนาตะวันออก. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 
จักภพ พานิช และคณะ. (2559). โครงการปฏิบัติงานการวิจัยระดับชาติ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA) หัวข้อ การวิจัยประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2558. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 
จักภพ พานิช และคณะ. (2560). โครงการวิจัย การส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์. สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรมนาคมแห่งชาติ. 

ความเชี่ยวชาญ

การถ่ายภาพ/การออกแบบกราฟิก/ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.ธนเทพ สุดแสง

      ศศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542

      นศ.ม. (วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยเกริก, 2546

      ปร.ด. (การจัดการการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561

      E-mail :thanatep_sud@hotmail.com

      เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ


ความเชี่ยวชาญ

การผลิตสื่อโทรทัศน์อาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์พลอยชมพู เชาวนปรีชา

      บธ.บ. (ธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548

      ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552

      กำลังศึกษาต่อ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

      E-mail :pinkdevilch@hotmail.com

      เบอร์โทร :089-8594213

ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

การผลิตสื่อโทรทัศน์