หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


อาจารย์ผู้สอน

      ผศ.สิริเนตร วรรณจักร์

      บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี)

      บช.ม.

      

      E-mail :sirinate58@gmail.com

      เบอร์โทร :0862072121

ผลงานทางวิชาการ

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาการบัญชี 1 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชีชั้นปีที่ 1(4 ปี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาการบัญชี 2 สำหรับนักศึกษาเอกบัญชี ชั้นปีที่ 3 (2 ปีต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจอาจารย์ผู้สอน

      ผศ.วริศรา ดวงตาน้อย

      ศศ.บ.(การบัญชี)

      บช.ม.

      

      E-mail :

      เบอร์โทร :089-706-4755

ผลงานทางวิชาการ

1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชีตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนคณะวิทยา
การจัดการ พ.ศ. 2555

2 ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนคณะวิทยา
การจัดการ พ.ศ. 2555
3 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าห่มนวม-ที่นอนจากฝ้ายและใยสังเคราะห์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นักวิจัย ทุนคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2555
4 การจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556
5 การใช้ข้อมูลบัญชีบริหารกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนคณะวิทยา
การจัดการ พ.ศ. 2556
6 การพัฒนารูปแบบ Farmer Shop ผู้ประกอบการธุรกิจอินทรีย์ : กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคม บุญดำรงกรีนฟาร์มจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนคณะวิทยา
การจัดการ พ.ศ. 2558
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธุรกิจลิสซิ่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2559
8 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนคณะวิทยา
การจัดการ พ.ศ. 2560

ความเชี่ยวชาญ

การบัญชีต้นทุนอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์นันท์มนัส หอมเพียร

      บช.บ.

      บช.ม.

      

      E-mail :yeam_007@hotmail.com

      เบอร์โทร :0896441229

ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร

      บช.บ.

      บช.ม.

      

      E-mail :

      เบอร์โทร :095-4464828

ผลงานทางวิชาการ

1. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พ.ศ. 2557 : ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. การศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแลตามแนวคิดการค้าทีเป็นธรรม เพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558 : ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3. การพัฒนาแผนธุรกิจและรูปแบบกลไกการตลาดโดยใช้แนวคิดการค้าที่เป็นธรรม เพื่อลดความเสียเปรียบในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559 : ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผู้สูงอายุและนักเรียน ตำบลบ้านด่านนาขาม
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 : ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการวางระบบอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ตุลาพร จันทร์กวี

      บชบ.

      บ.ธ.ม. (การบัญชี)

      

      E-mail :

      เบอร์โทร :0897741770

ผลงานทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

การบัญชีอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.เฉวียง วงค์จินดา

      บธ.บ. (การบัญชี)

      บช.ม.

      ปร.ด. (การบัญชี)

      E-mail :

      เบอร์โทร :086-232-0808

ผลงานทางวิชาการ

1. Chawiang Wongjinda and Phaprukbaramee Ussahawanitchakit (2014). Accounting Expertise
Orientation and Professional Survival: Evidence NONONO Bookkeepers in the
Northeastern of Thailand “Review of Business Research” Volume 14, Issue 2, p11-26, June 2014
2. การลดต้นทุนการให้บริการเพื่อสร้างมูลต่าเพิ่มกิจการค้าด้วยแอฟพลิเคชั่น ปี พ.ศ. 2560
3. การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะของคงค์การบริหารส่วนตำบลสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุน

ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทางด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากรอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร. สุทธิรัตน์ พลอยบุตร

      บช.บ. (การบัญชีต้นทุน)

      M.Acc.

      Ph.D. (Accounting)

      E-mail :sploybut@yahoo.com

      เบอร์โทร :088-153-9190

ผลงานทางวิชาการ

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

การบัญชี การตรวจสอบภายในอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.พรรณนภา เชื้อบาง

      บช.บ.

      บช.ม.

      ปร.ด. (การจัดการ)

      E-mail :pchuebang@gmail.com

      เบอร์โทร :095-635-4190

ผลงานทางวิชาการ

โครงการวิจัยส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์

ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ตรวจสอบภายใน