หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ


อาจารย์ผู้สอน

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด

      ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

      -

      E-mail :-

      เบอร์โทร :-

ผลงานทางวิชาการ

มาณี ชูเอียด. (2546). การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
มาณี ชูเอียด. (2551). การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
มาณี ชูเอียด. (2551). การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
มาณี ชูเอียด. (2551). ความต้องการแนวทางการพัฒนาการตลาดอาหารสำเร็จรูปสมัยใหม่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์

      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การโฆษณาประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      -

      E-mail :poorattanasak@hotmail.com

      เบอร์โทร :089-2696895

ผลงานทางวิชาการ

วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์. (2551). การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาวิชาการบริหาร
การตลาดที่เอื้อต่อวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์. (2553). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์. (2554). การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์. : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์. (2556). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตออำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์. (2556). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
โครงการลดขั้นตอน การรับเรื่องราว ร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในงานบริการ
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
MICE Managementอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.สุภัญชลี อ้นไชยะ

      ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

      E-mail :supanchalee@hotmail.com

      เบอร์โทร :081-8867719

ผลงานทางวิชาการ

สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2552). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(ต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2552). สำรวจความต้องการสิ่งจำเป็น (Need assessment) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลด
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตำบล พระเสด็จ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการแจ้งตายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
โครงการการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชนในกรณีการช่วยเหลือสาธารณภัย ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
การปฏิบัติงานตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายสัญจร ปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนในการจดทะเบียน
พาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
โครงการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนของโครงการควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจาก
ยุงเป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุภัญชลี อ้นไชยะ. (2557). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาการบริการ
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์

      ศิลปศาสตร์บัณฑิต(บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยม อันดับ 2 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      -

      E-mail :amornrat_2@hotmail.com

      เบอร์โทร :081-0428165

ผลงานทางวิชาการ

อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์. (2549). การติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์. (2552 - 2554). โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชน
โดยองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์. (2552 - 2554). โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร
การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์. (2555). โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการ
ขยายเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนในด้านการชำระภาษีในปีงบประมาณ
2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์. :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการนวัตกรรมบริการอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์

      วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      -

      E-mail :-

      เบอร์โทร :-

ผลงานทางวิชาการ

-

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารการผลิต
การจัดการเชิงกลยุทธ์อาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.วันธะนา สานุสิทธิ์

      บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

      บริหารศาสตร์(อุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

      E-mail :-

      เบอร์โทร :-

ผลงานทางวิชาการ

-

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว