หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


อาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง

      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

      ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)

      ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

      E-mail :wisoot.s@gmail.com

      เบอร์โทร :0979187589

ผลงานทางวิชาการ

วิสุทธิ์ สุขบำรุง. (2554). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กรภาครัฐด้านงานทาง. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) ปีที่ 32
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554. (405 - 417). 

วิสุทธิ์ สุขบำรุง. (2556). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง. 
วิสุทธิ์ สุขบำรุง. (2557). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายแก่ประชาชนตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก.วิสุทธิ์ สุขบำรุง. (2559).การพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาด.
วิสุทธิ์ สุขบำรุง. (2560). การสังเคราะห์ระบบเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์.ความเชี่ยวชาญ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาองค์กรอาจารย์ผู้สอน

      อ.ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ

      บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล)

      M.B.A. (Business for Communication)

      Ph.D. (Business Administration)

      E-mail :somjitra00@gmail.com

      เบอร์โทร :0891294696

ผลงานทางวิชาการ

ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ. (2553). คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในมิติความเชื่อของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
มาณี ชูเอียด และคณะ. (2555). ความพึงพอใจต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
Natsiree Somjitranukitj. (2012). Consumer Decision Making and Purchasing Behavior towards Touch Screen Mobile Phone in Chiangmai Thailand . International Conference The Inter-University Cooperation Program “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” Venue: Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea.

ความเชี่ยวชาญ

การบริหารธุรกิจ
การจัดการอาจารย์ผู้สอน

      ผศ.สุกัญญา สุจาคำ

      บธ.บ. (การจัดการ)

      บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

      -

      E-mail :Smile.su258@gmail.com

      เบอร์โทร :0987509122

ผลงานทางวิชาการ

สุกัญญา สุจาคำ. (2553). การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553
ปีที่พิมพ์ 2554. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุกัญญา สุจาคำ. (2556). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในรายวิชาหลักการตลาด ของนักศึกษาโปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุกัญญา สุจาคำ. (2556). กลยุทธ์การตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มกะลานำโชค จังหวัดอุตรดิตถ์. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการ
การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดอาจารย์ผู้สอน

      ศิริกานดา แหยมคง

      ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)

      บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

      กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)

      E-mail :DrSirikarnda Yeamkong : fb

      เบอร์โทร :096 9594454 , 0818882282

ผลงานทางวิชาการ

ศิริกานดา แหยมคง (2556). การจัดการธุรกิจโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคเหนือตอนบน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ศิริกานดา แหยมคง (2546). อิทธิพลขององค์กรสีเขียวที่มีต่อผลการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ศิริกานดา แหยมคง (2554). การสร้างและการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบร่วมมือรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษารายวิชา การวิจัยทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ศิริกานดา แหยมคง (2552). ความคาดหวังด้านคุณภาพกับความเป็นจริงและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ดาบแร่เหล็กน้ำพี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2552.
ศิริกานดา แหยมคง (2549). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาบ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ.
ศิริกานดา แหยมคง (2549). การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง.
ศิริกานดา แหยมคง (2549). การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ศิริกานดา แหยมคง (2549). การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนการให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย.

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการ
การท่องเที่ยว
โรงแรมอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์รวมพร มาลา

      ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)

      บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

      -

      E-mail :ajraumporn mala : fb

      เบอร์โทร :0882829452

ผลงานทางวิชาการ

รวมพร มาลาและคณะ. (2556). ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว.
รวมพร มาลาและคณะ. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว.
รวมพร มาลา. (2556). การพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล: ผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดจ๊าดอบเกลือ. กระทรวงวิทยาศาสตร์.
รวมพร มาลาและคณะ. (2557). ความพึงพอใจในการรับบริการตามโครงการออกหน่วยรับ แจ้งและชำระภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์. องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง.

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการ
การท่องเที่ยว