หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


อาจารย์ผู้สอน

      ดร. กัลยรัตน์ คำพรม

      บธ.บ. (การบัญชี)

      บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ)

      ปร.ด. (ระบบสารสนเทศ)

      E-mail :kanyarat.kib@gmail.com

      เบอร์โทร :0860596684

ผลงานทางวิชาการ

1. การจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอในจังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ. (2552).
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.(2552).
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทางการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.(2553)
4. การเผยแพร่และส่งเสริมความรู้เรื่องผ้าทอ กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำริด ตำบลน้ำริด ในจังหวัดอุตรดิตถ์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ. (2553).
5. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.(2553).

ความเชี่ยวชาญ

บัญชี
บริหารธุรกิจ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
e-commerce
html5อาจารย์ผู้สอน

      ผศ. ศรีไพร สกุลพันธ์

      ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

      

      E-mail :sriprai_s@hotmail.com

      เบอร์โทร :0819724582

ผลงานทางวิชาการ

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ รายวิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การสำรวจความต้องการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2552 แหล่งทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ IG ปี 1 แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ (ผู้ร่วมโครงการ) IG ปี 2 1 แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ แหล่งทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- การพัฒนาแท่นหนีบเอกสาร อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์ แหล่งทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- การสำรวจความต้องการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553 แหล่งทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553 แหล่งทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้อุตรดิตถ์แบรนด์ IG ปี 3 แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การตลาดออนไลน์ข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- โครงการศึกษาพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร: การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการวิจัยเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- รูปแบบการตลาดธุรกิจเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ (หัวหน้าโครงการ) โครงการวิจัยเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2556
- สังเคราะห์แผนธุรกิจข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการวิจัยเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน แหล่งทุน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
- ประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสมรรถนะของภาคี ในการใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจในการส่งเสริมและลงทุนธุรกิจการค้าชายแดน: กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย-แขวงไซยะบูลี สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6. ผลงานตีพิมพ์
- อิราวัฒน์ ชมระกา ศรีไพร สกุลพันธ์ และวรรณกนก เขื่อนสุข. ๒๕๕๔. รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ๓(๕): ๓๙-๕๑. (ผลงานวิจัยระดับดีเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่)
- อิราวัฒน์ ชมระกา ศรีไพร สกุลพันธ์ และวรรณกนก เขื่อนสุข. ๒๕๕๕. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกลับแลเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ๔(๕): ๕-๒๐. (ผลงานวิจัยระดับดีเด่นเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่)
- ศรีไพร สกุลพันธ์ สินีนาถ วิกรมประสิทธิ และกุลยา อุปพงษ์. (๒๕๕๖). การพัฒนารูปแบบการตลาดธุรกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์. ๑๕๑ หน้า.
- สินีนาถ วิกรมประสิทธิ ศรีไพร สกุลพันธ์ และคณะ. (๒๕๕๖). แผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์. ๑๕๑ หน้า.
- อิราวัฒน์ ชมระกา และศรีไพร สกุลพันธ์. (๒๕๕๖). การสังเคราะห์แผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์. ๓๖ หน้า.
- Irawat Chomraka Sriprai Sakunphun and Wankanok Keunsuk. (๒๐๑๑). Product and Package Development for Identity Addition to Commercial Market. International Conference The Inter-University Cooperation Program Regional Stability through Economic, Social and Environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and
Asia-Pacific at Sri Lanka. Chiangrai Rajabhat University Thailand, International College of Mekong region
- Irawat Chomraka Sriprai Sakunphun and Wankanok Keunsuk. (๒๐๑๒). A Development of packaging under the brand of Uttaradit to elevate the quality of commercial. Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” Venue: Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea. Chiangrai Rajabhat University Thailand, The Institute of International Education, Kyung Hee University, Republic of Korea.International Conference The Inter-University Cooperation Program “ASEAN Knowledge Networks for the วันที่ ๘-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
- Sriprai Sakunphun and others. (๒๐๑๒). Value Added Product Building onPowder Fermented Fish for More Marketing Choices in E-Commerce Community Enterprise of Ban Laem-Koon Kao-Naa House Wife Group, Hard-Song Quare Subdistrict, Tron District, Uttaradit. International Conference The Inter-University Cooperation Program “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” Venue: Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea. Chiangrai Rajabhat University Thailand, The Institute of International Education, Kyung Hee University, Republic of Korea. วันที่ ๘-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
- การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ เรื่อง "การสังเคราะห์โครงการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร: การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์

ความเชี่ยวชาญ

-e commerce
-seo
-computer graphic
-infographic
-html 5อาจารย์ผู้สอน

      ดร. จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์

      วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร

      บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      ปร.ด. ระบบสารสนเทศ (Information System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

      E-mail :jakraphun@hotmail.com

      เบอร์โทร :0862172516

ผลงานทางวิชาการ

Jakraphun Srisawat and Natnarong Jaturat ,The Influence of ERP Implementation and Organization IT Strategy on Supply Chain Performance through Logistic Management: a Case Study of Food Industry in Thailand. (International Journal of Applied Computer Technology and Information System) Volume 6 (Number 1) April – September 2016 

Jakraphun Srisawat and Natnarong JaturatThe Influence of ERP Implementation to Supply Chain Management Performance through Logistics : a Case Study of Food Industry in Thailand. International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM) Asia Pacific Citation Index (ACI) Publish in the regular issue, Volume 24, No.2, May - August 2016 
Jakraphun Srisawat and Natnarong Jaturat ,The Influence of ERP on Supply Chain Management Performance through Organizational IT Strategy and Logistics Management: A Case Study of Food Industry in Thailand, in The 20th Annual International Conference of the American Society of Business and Behavioral Sciences. 2016: Bangkok, Thailand. (proceeding)
Jakraphun Srisawat and Natnarong Jaturat ,The Influence of ERP and Organization IT Strategy on Supply Chain Management, in The 10th National Conference and 2016-2 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2016-2 National Conference on Business Administration. 2016: Chachoengsao, Thailand.(proceeding) 
Sriprai Sakunphun, Thidarat Muandacha, Supanchalee Onchiya, Kanyarat Khamprom and Jakraphun Srirawat. (2012). Value Added Product Building on Powder Fermented Fish for More Marketing Choices in E-Commerce Community Enterprise of Ban Laem-Koon Kao-Naa House Wife Group, Hard-Song Quare Subdistrict, Tron District, Uttaradit. International Conference The Inter-University Cooperation Program “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” Venue: Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea. Chiangrai Rajabhat University Thailand, The Institute of International Education, Kyung Hee University, Republic of Korea. 8-12 July, 2012. (proceedings)
Pannita Chaisanit,Paumsak Pantang Kanyarat Khamprom and Jakraphun Srisawat.(2012). Promote and Disseminate Textiles Knowledge Uttaradit Province for the Improvement of Compete in Commercial and Self Reliance for Sustainable Development. International Conference The Inter- University Cooperation Program “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” Venue: Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea. Chiangrai Rajabhat University Thailand, The Institute of International Education, Kyung Hee University, Republic of Korea. 8-12 July, 2012. (proceedings)
จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์, ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, และ ณัทณรงค์ จตุรัส, ทบทวนวรรณกรรม : การดำเนินการ ERP ในโซ่อุปทานอาหาร, in The 9th National Conference and 2016 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2016 National Conference on Business Administration. 2016: Nakhon Pathom, Thailand. (proceeding) 
พิชญาพร พีรพันธุ์ , นิยดา รักวงษ์ , สมเกียรติ ดอนทองแดง. จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ และกัลยารัตน์ คำพรม. (2555). ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้าวอินทรีย์ ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีที่ 11. ฉบับพิเศษที่ 1 เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2559. อุตรดิตถ์. 

ความเชี่ยวชาญ

Computer Graphic
ERP Software Implementation
Html5
Responsive Website Design
Network Designอาจารย์ผู้สอน

      อจ. สิทธิพร พรอุดมทรัพย์

      วท.บ. ระบบสารสนเทศ

      วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

      

      E-mail :varuflashfly@gmail.com

      เบอร์โทร :0897070246

ผลงานทางวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย:
(1) การศึกษาเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบทดลอง เสื้อผ้าซิ่นตีนจกเสมือนจริง ผ่านเว็บไซต์อีคอมมาร์ส A Study of Augmented Reality Technologies: Case Study Developing Virtual Teen Jok Cloth Weaving by E-Commerce Technologies (ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2554 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
(2) การประเมินความพึงพอใจต่อระบบและกลไกหน้าที่การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2554 (ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2554 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
(3) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดออนไลน์ข้าวอินทรีย์ที่เอื้อต่อการเข้าใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2555 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
(4) การประเมินความพึงพอใจต่อระบบและกลไกหน้าที่การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 (ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2555 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
(5) การประเมินความพึงพอใจต่อระบบและกลไกหน้าที่การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556 (ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2556 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
(6) การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน โดยประยุกต์ใช้หลักการฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาเขื่อนสิริกิติ์ (ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2557 แหล่งทุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
7.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย :
(1) การลดต้นทุนการให้บริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกิจการด้วยแอพพลิเคชัน (ทุนปีงบประมาณ 2559 แหล่งทุน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
7.3 งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว:
บทความทางวิชาการ:
สิทธิพร พรอุดมทรัพย์, “การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน
โดยประยุกต์ใช้หลักการฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาเขื่อนสิริกิติ์, NSRU 2016
สิทธิพร พรอุดมทรัพย์, “การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานเว็บไซต์อีคอมมาร์ส ด้วยเทคโนโลยีออค
เมนต์เตด เรียลริตี้ กรณีศึกษาระบบทดลองเสื้อผ้าซิ่นตีนจกเสมือนจริง, URU Research
2558
สิทธิพร พรอุดมทรัพย์, “การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดออนไลน์ข้าวอินทรีย์ที่เอื้อต่อการเข้าใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอุตรดิตถ์, Uttaradit Province.” URU Research 2557
สิทธิพร พรอุดมทรัพย์, "การศึกษาเทคโนโลยีออคเมนเตดเรียลริตี้ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบทดลอง เสื้อผ้าซิ่นตีนจกเสมือนจริง ผ่านเว็บไซต์อีคอม, CIT& UniNOMS2013, 2556
Pornudomthap, S., Rittima, A., "Development of Stream flow and Reservoir
Inflow Prediction Models with Fuzzy Logic: a Case Study of Lam Takhong Dam, Thailand", Proceedings of the International Conference on Environmental Technology and Construction Engineering for Sustainable Development ICETCESD-2011, 182, 2011
สิทธิพร พรอุดมทรัพย์, อารียา ฤทธิมา, "การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่าด้วย
ฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาสถานี M.89 เขื่อนลำตะคอง DEVELOPMENT OF STREAMFLOW PREDICTION MODEL WITH FUZZY LOGIC : A CASE STUDY OF STATION M.89, LAM TAKHONG DAM", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 2553

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนโปรแกรม
การพัฒนาระบบ
web application technology html5
Application Andriod
Android studio with ionic framework
Fuzzy logic
Flash Animation
Start Up program
blockchain
สื่อมัลติมีเดีย Caiอาจารย์ผู้สอน

      อจ. เพิ่มศักดิ์ พันธุ์แตง

      บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

      วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เนตและสารสนเทศ

      

      E-mail :paumsak@hotmail.com

      เบอร์โทร :0815951648

ผลงานทางวิชาการ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน้ำประปา โดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 2551 แหล่งทุน อบต.
- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาและขยายเวลาการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2552 แหล่งทุน อบต.
- การสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2553 แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มสตรีผ้าทอน้ำริด หมู่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2553 แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2553 แหล่งทุน สกอ.
- การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องผ้าทอเพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ และการพึ่งพาคนเองอย่างยั่งยืน 2554 แหล่งทุน สกอ.
- ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2555 แหล่งทุน สกอ.

ความเชี่ยวชาญ

Website Html5
e-commerce
network
จริยธรรมคอมพิวเตอร์
Operation systemอาจารย์ผู้สอน

      อจ. พิชญาพร พีรพันธุ์

       วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

       วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

      

      E-mail :peerapan_d@hotmail.com

      เบอร์โทร :0892727210

ผลงานทางวิชาการ

- ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าวอินทรีย์ ตำบลวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัราชภัฏอุตรดิตถ์
- งานวิจัย เรื่องความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2554-2556 แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ

ความเชี่ยวชาญ

- Ms office
- บริหารธุรกิจ งานบัญชี
- network
- โปรแกรมประยุกต์ต่างๆอาจารย์ผู้สอน

      อจ. นิยดา รักวงษ์

      วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

      วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

      

      E-mail :noon_uru@hotmail.com

      เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ

- ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าวอินทรีย์ ตำบลวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- ความพึงพอใจในการให้บริการทางการศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ที่มีต่อมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แหล่งทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- การประยุกต์ใช้ไฟเออะไฟในการจัดการตารางการผลิต ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

Programming C java php mysql
Database
System analysisอาจารย์ผู้สอน

      อจ. สมเกียรติ ดอนทองแดง

      บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

      วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

      

      E-mail :somkiatdon@gmail.com

      เบอร์โทร :0831086824

ผลงานทางวิชาการ

พิชญาพร พีรพันธุ์ , นิยดา รักวงษ์ , สมเกียรติ ดอนทองแดง. จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ และกัลยารัตน์
คำพรม. (2555). ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้าวอินทรีย์ ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์.
ใน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีที่ 11. ฉบับพิเศษที่ 1 เดือนมีนาคม –
พฤษภาคม 2559. อุตรดิตถ์.

ความเชี่ยวชาญ

network
programming
multimedia