หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


อาจารย์ผู้สอน

      นางสาวกมลวรรณ มั่งคั่ง

      ิB.B.A (Marketing)

      M.B.A.(Marketing)

      

      E-mail :Pom.uru@hotmail.com

      เบอร์โทร :083-6441541

ผลงานทางวิชาการ

อิราวัฒน์ ชมระกา, กมลวรรณ มั่งคั่ง, กุลยา อุปพงษ์ และสรณ โภชนจันทร์. (2554). การศึกษาพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร : การจัดการแผนธุรกิจข้าว
อินทรีย์ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
กมลวรรณ มั่งคั่ง. (2555). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
กมลวรรณ มั่งคั่ง, สุกัญญา สุจาคำและสุธี อยู่ยิ้ม. (2556). พฤติกรรมการบริโภคข้าวอินทรีย์ ของประชาขนในจังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจด้านการตลาดอาจารย์ผู้สอน

      นางสาวกุลยา อุปพงษ์

      B.B.A (Marketing)

      M.B.A.(Marketing)

      

      E-mail :Is_nong@yahoo.com

      เบอร์โทร :086-307-4742

ผลงานทางวิชาการ

อิราวัฒน์ ชมระกา, กมลวรรณ มั่งคั่ง, กุลยา อุปพงษ์ และสรณ โภชนจันทร์. (2554). การศึกษาพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร : การจัดการแผนธุรกิจข้าว
อินทรีย์ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจด้านการตลาดอาจารย์ผู้สอน

      นายสมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร

      B.B.A (Marketing)

      M.B.A.(Marketing)

      

      E-mail :Khunkujui@gmail.com

      เบอร์โทร :081-8035952

ผลงานทางวิชาการ

สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร. (2550). การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมา ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์พงษ์สวัสดิ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิตศูนย์พงษ์สวัสดิ์.
สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร. (2547). การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา บุคลากรศูนย์พงษ์สวัสดิ์ และประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พงษ์สวัสดิ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์พงษ์สวัสดิ์.
บทความเรื่อง “จัดซื้อให้ได้ประสิทธิภาพ ยุควิกฤติน้ำมันแพง” วารสารท้องถิ่นไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 เดือนมกราคม 2549

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจด้านการตลาดอาจารย์ผู้สอน

      นางชนิกานต์ อัชวนันท์

      B.A.

      M.B.A.

      

      E-mail :f1_fanggoddess@hotmail.com

      เบอร์โทร :089-5673693

ผลงานทางวิชาการ

ชนิกานต์ สุขไทย. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหาความยากจนกับรูปแบบการพัฒนา
ระบบตลาดของชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว. (2551). การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน เรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.
ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว. (2551). การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตาม
โครงการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. : องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว. (2553). การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ
ประสิทธิภาพการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์.
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา.
กิ่งดาว จินดาเทวิน และชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว. (2554 - 2555). การจัดการความรู้วิถีชีวิติชุมชน
และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหา
ความยากจน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ / การตลาดอาจารย์ผู้สอน

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุขไทย

      Certificate Marketing,B.A. (History),(Bachelor of Laws (LL.B)

      Master MA (Public Administration) training

      

      E-mail :

      เบอร์โทร :

ผลงานทางวิชาการ

สุนทร สุขไทย. (2543). สภาพตลาดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Domestic Toutism
Market Condition in Uttaradit Province)
สุนทร สุขไทย. (2543). หลักการตลาด
สุนทร สุขไทย. (2549). การวางแผนและการบริหารโครงการ
สุนทร สุขไทยและชนิกานต์ สุขไทย. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหาความยากจนกับ
รูปแบบการพัฒนาระบบตลาดของชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. : สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ / นิติศาสตร์ / ประวัติศาสตร์