หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตการตลาดทุกท่าน


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560

Back to Portfolio