หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


โครงการ วจ.กีฬาไทย


การแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้านของคณะวิทยาการจัดการ  จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีของหลักสูตรต่างๆภายในคณะวิทยากรจัดการ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในหลักสูตร  ในปี 2560 นี้เอกการตลาดคว้ารางวัล "กีฬาพื้นบ้าน" มาครอง...ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเอกการตลาดทุกชั้นปี

Back to Portfolio