หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต


วิชาการออกแบบความรักในศตวรรษที่ 21 (ใครว่ารักออกแบบไม่ได้) Love Design 404


วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ "วิชาการออกแบบความรักในศตวรรษที่ 21 (ใครว่ารักออกแบบไม่ได้) Love Design 404" เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มาเรียนรู้ วิธีการออกแบบความรัก เพื่อให้สามารถใช้ความรักนำทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

Back to Portfolio