หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


โครงการ รับน้องแบบสร้างสรรค์ "Marketing for Community"


การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องจากบ้าน ครอบครัว ชุมชน เข้า มาใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาต้องพบกับ สภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่าง กระแสสังคมหรือค่านิยม ของสังคมปัจจุบันที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลุ่มเพื่อนที่มีหลากหลายพื้นฐานด้านครอบครัว สังคม นอกจากนี้ยังมีกระแสนิยม และการดำเนินชีวิต จากระบบการเรียนแบบมัธยมปลาย ซึ่งมีพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อเข้ามาสู่การเรียนในระบบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเอง ต้องพบกับการเรียนที่มีความยากและมีความซับซ้อนของเนื้อหา ไม่เพียงแต่การเรียนเท่านั้นหากแต่การ ดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างอิสระ มีเสรีภาพเต็มที่ก็อาจส่งผลให้นักศึกษาปรับตัวได้ยาก ลำบากในการเข้าเรียนใน ระยะแรก ซึ่งถ้านักศึกษาไม่ทักษะชีวิตหรือการเตรียมความพร้อมที่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ จากเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาจะต้องมีความมานะพยายาม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอดทน จึงจะสำเร็จเป็นนักการตลาดที่ดีและมีคุณภาพ สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษามาจากหลากหลายครอบครัว สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมต่างๆเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ตระหนักถึงความสำคัญในช่วงการปรับตัวและการเปลี่ยน ผ่านของชีวิต จึงได้จัดโครงการ “รับน้องแบบสร้างสรรค์ " Marketing for Community” เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อม การปรับตัว แนวทางในการเรียน การใช้เวลา และดำเนินชีวิตในรั้วอุดมศึกษาอย่าง เหมาะสม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างค่านิยมในการเป็นนักการตลาดที่ดีพร้อมจะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ต่อไป

Back to Portfolio