หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด


โครงการการตลาดเพื่อสังคม


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีไว้หลายประการ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีจิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา นำมาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้ปรากฏเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการร่วมจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยให้รู้จักการเสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม เรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล เกิดทักษะชีวิต ทักษะการคิด และกระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของกระบวนการ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จึงมีความเห็นว่าการสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้บังเกิดขึ้นในตัวบุคคลจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเป็นแบบฝึกหัด และกิจกรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะ จึงเป็นการสมควรที่จะจัดโครงการการตลาดเพื่อสังคมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยจัดให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ และการให้บริการทางวิชาการ รวมทั้ง เพื่อปลูกฝังแนวคิด วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเป็นผู้มีจิตอาสา อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้บังเกิดขึ้นในบัณฑิตไทย

Back to Portfolio