หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


การศึกษาดูงานของ นศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นศ.ได้ทำการศึกษาดูงานในชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงในการทำงาน โดยไปศึกษาดูงานที่ Nectec คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center)

Back to Portfolio