หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


โครงการ International Summer Academy


ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน

Back to Portfolio