หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


โครงการอบรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และบทบาทหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์จัดอบรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และบทบาทหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนแก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความรู้

Back to Portfolio