หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


โครงการเพิ่มศักยภาพและประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ


นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้ได้มาตรฐาน CEFR ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

Back to Portfolio